• خشونت علیه کودکان را متوقف کنید.

m

g

 

 

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

هستیم تا کودکان کودکی کنند.